Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Наредба за медицинската експертиза Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК
19.02.2019

 
Наредба за медицинската експертиза
 
Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК
 
На 12.02.2019г. се проведе среща на министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с: Омбудсмана на РБългария, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: Системата ни убива всички и Системата ни убива, представител на СЗО за България. Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участиците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от министерството на здравеопазването, за лицата преминали през системата на ТЕЛК, след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018г. Заинтересованите страни разгледаха различни предложения за спешни промени в Наредбата за медицинска експертиза. Бяха приети следните решения:
 
  1. До 16ч. на 13.02.2019г. участниците в срещата да представят становище по предложението на Национално представителните организации на и за хора с увреждания за изменение на Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалена работоспособност ( вида и степента на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинска експертиза изразяващи се в:
 
А) Когато са налице няколко увреждания, две и повече с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен за увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
 
Б) Ако водещото заболяване с 50 и над 50 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други едно и повече заболявания и увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.
 
  1. Министъра на здравеопазването се ангажира в срок до два месеца от датата на срещата, да бъде извършен допълнителен анализ на приложение №1 –
ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ” към чл.63, ал.1 от Наредбата за мадицинска експертиза. На база на резултатите ще бъдат извършени необходимите изменения и допълнения на нормативния акт, с цел постигане на по-висока справедливост при оценката на здравния статус на лицата с увреждания.
  1. В кратки срокове да започне широко експертно и обществено обсъждане и подготовка за прилагане в България на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация.
 
Приложение:
 

До: министъра на здравеопазването

 
 
СТАНОВИЩЕ
 
От: Национално представителните организации на и за хора с увреждания
                                                                     
Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинската експертиза през периода 3.08.2018г.- 18.12.2018г.
 
Уважаеми г-н министър,
В началото на нашето становище трябва да отбележим, че от предоставената ни информация можем да направим извода, че прз системата на ТЕЛК за периода 3.08.2018г.- 18.12.2018г. са преминали за преосвидетелстване: 1. лица с трайни увреждания над 16г. - 35 368 2. лица с трайни увреждания под 16г. – 3 519 В приложение №1 е представен анализ на динамиката на старата и новата оценка на медицинската експертиза.
Обобщените данни налагат следните изводи:
 

Лица със трайно намалена работоспособност/степен на увреждане над 16г. възраст

 
1.                      Брой лица запазили степента на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 23 451- 66,3 % от общия бройпреосвидетествани. 2.                      Брой лица повишили степента на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 5 140- 14,5 % от общия бройпреосвидетествани. 3.                      Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 6 777- 19,2 % от общия бройпреосвидетествани. От тях: А) Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане от 50 до 100% - 5 087- 14,5 % от общия бройпреосвидетествани. Тези лица са със намалена степен на подкрепа изразяваща се в: понижен размер на пенсия, финансова подкрепа и целеви помощи по ЗХУ, социални помощи по ЗСП и други; Б) Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане до 50% - 1 690 – 4,7 % от общия бройпреосвидетествани. Тези лица отпадат от системата на подкрепа!
 

Лица със трайно намалена работоспособност/степен на увреждане под 16г. възраст

 
1.           Брой лица запазили степента на увреждане- 2294 – 65,1% от общия бройпреосвидетествани. 2.           Брой лица повишили степента на увреждане- 665 – 18,9%от общия бройпреосвидетествани. 3.           Брой лица с намалена на степен на увреждане- 560 – 16%от общия бройпреосвидетествани. Тези лица са загубили права и респективно доходи в резултат на реформата в медицинската експертиза.
 
 
Частичният анализ на предоставената ни информация по видове заболявания съгласно приложение №1 към чл.63 на Наредбата за медицинска експертиза очертава картината изложена в следната таблица:  
Състояние до експертизата ГРУПА

Оценка на работоспособността/вид и ст. на увр ГРУПА

Състояние до експертизата %
Оценка
на работ.
/вид
и ст. на увр
 %
Предишно ЕР - Водеща диагноза
Ново ЕР –
Водеща диагноза
71%-90%
50%-70%
80
50
Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб
Бронх или бял дроб, с
неуточнена локализация
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
90
60
Междукамерен септален дефект
Междукамерен септален дефект
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.
до 50% вид и ст. на увр.
100
30
Вродени деформации на стъпалото
Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п.
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
100
50
Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)
Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)
над 90% без ч.п.
50%-70%
85
70
Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменени
Фонова ретинопатия и
ретинални съдови изменени
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
80
60
Други видове хидроцефалия
Други видове хидроцефалия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.
без % вид и ст. на увр.
100
 
Варус на метатарзалните кости (metatarsus varus)
 
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
 
60
 
Плоско стъпало [pes planus] (придобито)
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
100
90
Обструктивна хидроцефалия
Обструктивна хидроцефалия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
94
71
Вродена липса, атрезия и стеноза на дебелото черво
Вродена липса, атрезия и
стеноза на дебелото черво
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
100
80
Вродени аномалии на лещата Вродени аномалии на лещата
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
до 50% вид и ст. на увр.
50
40
Междупредсърден септален дефект Междупредсърден септален дефект
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
100
56
Вродени аномалии на задния сегмент на окото Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.
50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.
100
50
Тетралогия на Fallot
Тетралогия на Fallot
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.
80
60
Увреждания на брахиалния плексус Увреждания на брахиалния плексус
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
без % вид и ст. на увр.
70
0
Болест на Hirschsprung
Болест на Hirschsprung
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
74
50
Коарктация на аортата
Коарктация на аортата
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
100
75
Специфични разстройства в развитието на двигателната функция Специфични разстройства в развитието на двигателната функция
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
90
80
Други родови травми на раменния сплит
Други родови травми на
аменния сплит
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
71
60
Вродена стеноза на аортната клапа Вродена стеноза на аортната
клапа
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
100
75
Злокачествено новообразувание на главния мозък Злокачествено новообразувание на главния мозък
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
80
50
Цепка на небцето, срединно Цепка на небцето, срединно
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.
без % вид и ст. на увр.
80
0
Цепки на твърдото и мекото небце с едностранна цепка на устната
Цепки на твърдото и мекото
небце с едностранна цепка на устната
до 50% вид и ст. на увр.
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
86
30
Вроден хипотиреоидизъм без гуша
Вроден хипотиреоидизъм
без гуша
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п.
50
30
Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
Неалергична астма
50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
60
50
Цьолиакия
Цьолиакия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.
100
80
Вродени аномалии на сърдечната преграда
Вродени аномалии на
сърдечната преграда
50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.
до 50% вид и ст. на увр.
62
30
Аортопулмонален септален дефект
Аортопулмонален септален
дефект
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п. 71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.
60
75
Епилепсия
Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal]
 или без тях), неуточнени
над 90% вид и ст. на увр. без ч. п. 71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.
100
71
Болест на Hirschsprung
Болест на Hirschsprung
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
80
50
Други форми на вродена хидроцефалия
 Други форми на вродена хидроцефалия
над 90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
100
50
Вродени деформации на стъпалото
Вродени деформации
на стъпалото
71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.
до 50% вид и ст. на увр.
60
40
Епилепсия, неуточнена
Епилепсия, неуточнена
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
80
50
Вродена диафрагмална херния
Неалергична астма
71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п. 50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
70
50
Тетралогия на Fallot
Тетралогия на Fallot
50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.
до 50% вид и ст. на увр.
50
10<Created & Hosting by BIAnet