Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Публична покана на НС на ТПК
25.02.2019

 

 

                  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Номер 1 / дата 25.02.2019г.

 

 

  наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на Център за лица и деца с увреждания "Жеравна" в Националния профилактично-възстановителен център (НПВЦ) „Жеравна“ - гр. Банкя

 

                                                  

  РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

 

  I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 

 

 

Официално наименование:КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ"
Пълен адрес: бул. „Дондуков” № 11
Град:София
Пощенски код:1000
Лице/а за контакт: Георги Георгиев
Телефон: 02/987-00-66
Електронна поща: georgiev@uniontpk.com
Факс:
Интернет адрес/и (когато е приложимо): http://www.uniontpk.com

 

 

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: þ Съгласно І.1)
*  Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на: þ Съгласно І.1) * Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

 

  ІІ.1) Описание

 

 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)
Строителство (СМР)       þ
 Доставки                 *
Услуги                        *
Място на изпълнение на строителството (СМР):
гр. Банкя
Място на изпълнение на доставка:
Място на изпълнение на услугата:
 
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на Център за лица и деца с увреждания "Жеравна" в Националния профилактично-възстановителен център (НПВЦ) „Жеравна“ - гр. Банкя За преустройство на помещенията, които ще се използват от дневния център ще бъдат извършени строително-монтажни дейности, чрез които ще се осигури пригодността на средата и достъпа до помещенията от лица с двигателни увреждания, както следва: 1)      Изграждане на наклон при входа на помещенията за достъп на инвалидни колички, подмяна на подовата настилка на тераса и осигуряване възможност за нейното използване през студените месеци на годината 2)      Полагане на подходяща подова настилка 3)      Изграждане на преградна конструкция, с която ще се осигури възможност за разделяне на общото помещение на две обособени зали, при необходимост за провеждане едновременно на две активности, аудио-визуална инсталация и изграждане на телекомуникационна инсталация 4)      Изграждане на осветителна инсталация и изграждане на електрическа инсталация
ІІ.1.3) Обособени позиции:   да * не þ (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена позиция * за една или повече обособени позиции*

 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

 

 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо) (в цифри) : 73379,69

 

 

  РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

  ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

 

 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Не е приложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
 
Плащане в размер на 100% от стойността на договора, по банков път, в срок от 30 дни от подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението и представяне на фактура за плащане
 
Процедурата се възлага в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.011-0011-C01 за финансиране на проект „НС на ТПК - равни шансове” по процедура BG05M9OP001-2.011 „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)    да þ   не  * Ако да, опишете ги: Сключеният договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен в съответствие с чл. 10 на Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

  ІІІ.2) Условия за участие

 

 

 

ІІІ.2.1) Правен статус
Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Изискуеми документи:
  1. Декларация .
  2. Други документи (ако е приложимо)Не е приложимо
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:
 
Основания за задължително отстраняване
Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
 
Основания за незадължително отстраняване
Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащоот сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата
за избор на изпълнител.
 
Съгласно чл. 8, ал. 3 на ПМС № 160/01.07.2016г. Оценителите предлагат за отстраняване от участие в процедурата: 1. Кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 от ПМС № 160/01.07.2016г. и на условията на публичната покана 2. Кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки; 3. Кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности; 4. Кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на чл. 8, ал. 2 на ПМС № 160/01.07.2016г. документи или представените документи не отговарят на предварително обявените условия; 5. Кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор на изпълнител. Липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 3, т. 2 се доказва от кандидатите:
1. При подаване на офертата - с декларация;
2. При подписване на договора за възлагане - с документи, издадени от компетентен орган. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията по чл. 8, ал. 3, т. 2 се доказва за всяко от лицата, включени в обединението участник. Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по чл. 8, ал. 3, т. 2 се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата. Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по чл. 8, ал. 3, т. 2 се прилагат и за подизпълнителите Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 12, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г., във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП съгласно законодателството на държавата в която са установени. Когато в съответната чужда държава документите по чл. 12, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г., във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП не включват всички изброени хипотези в горепосочените разпоредби, кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3ал.11)
Изискуеми документи и информация:
 
1. Справка за общия оборотза последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
 
2. Отчет за приходите и разходите за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
 
Минимални изисквания (когато е приложимо):
 
Участникът следва да е реализирал общо през последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си общ оборот не по-малък от два пъти стойността на процедурата, без ДДС.
 
В случай, че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, то изискването се отнася общо за обединението.
 
Под общ оборот следва да се разбира размерът на нетните приходи от продажби в Отчета за приходите и разходите
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
Изискуеми документи и информация
 
1. Списък на изпълненото строителство, сходно с предмета на процедурата, през последните 5 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен с препоръки за добро изпълнение, Референции, Удостоверения, Договори, Приемо-предавателни протоколи и/или други еквивалентни документи за доказване изпълнението на посочените в Списъка строителства, с посочени мястото, вида и обема, стойността, датата или периода на изпълнение и възложителя.
 
2. Комисията за оценка на офертите ще извършва служебна проверка за удостоверяване на вписването на участниците съгласно чл. 137, ал. 1, т.4, б. „е" от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България
 
Участниците – чуждестранни лица, представят удостоверение за вписване в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, еквивалентен на четвърта група, буква „е” строежи, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи.
 
3. Валиден Сертификат за внедрена Система за управление на качеството, съгласно международен стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент
 
4. Валиден Сертификат за внедрена Система за управление на качеството, съгласно международен стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент
 
5. Валиден Сертификат за внедрена Система за управление на качеството, съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2015 или еквивалент
 
Минимални изисквания (когато е приложимо):
 
1. Изпълнени не по-малко от 2 сходни на процедурата дейности по строителство, през последните 5 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си
 
2. Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „е" от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а именно недвижими културни ценности с категория "местно значение"
 
Участниците – чуждестранни лица, следва да са вписани в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, еквивалентен на четвърта група, буква „е” строежи съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи.
 
3.Внедрена Система за управление на качеството, съгласно международен стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват сходни на процедурата услуги.
 
4. Внедрена Система за управление на качеството, съгласно международен стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходни на процедурата услуги.
 
5. Внедрена Система за управление на качеството, съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2015 или еквивалент с обхват сходни на процедурата услуги.
 
Под сходни на процедурата дейности по строителство се разбира: извършване на строително-монтажни работи на хотели, общежития, мотели, планински хижи, почивни домове, ваканционни бунгала и други еквивалентни
 
Когато участникът е обединение, изискването по т. 2 се отнася поне за един от съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. В случай на подизпълнител, същият трябва да има регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.
 
В случай, че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, то изискването по т. 1, 3, 4 и 5 се отнася общо за обединението.

 

 

  РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

 

 

  ІV.1) Критерий за оценка на офертите

 

 

 

Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена                                                  *
ниво на разходите                                             * оптимално съотношение качество - цена    þ *показатели, посочени в документацията
Показатели
1. Предлагана цена 2. Срок за изпълнение 3. Гаранционни условия
Тежест
30%
30%
40%
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)

 

 

  ІV.2) Административна информация

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 05/03/2019 (дд/мм/гггг)                  Час: 23:59 Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата и час Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:
1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България 2. http://www.uniontpk.com   - (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв) 3.https://eumis2020.government.bg/ - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите До   / /         (дд/мм/гггг)
или
в месеци: 3   или дни:      (от крайния срок за получаване на оферти)

 

 

 

Документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук: 

Документи за кандидатстване

 


Публична покана ››

Created & Hosting by BIAnet