Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Спечелен проект по фондовете на ЕС

 

 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ

 

НА

 

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

 

 

 

стартира на 19.04.2018 г. изпълнението на проект

 

 

 

№ BG05M9OP001-2.011-0011 „НС на ТПК - равни шансове

 

Финансиран, съгласно № BG05M9OP001-2.011-0011-C01 по процедура BG05M9OP001-2.011 „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

 

 

 

Ü Целите на проекта са:

 

 

  1.    Създаване на предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания, работещи в трудово-производителни кооперации в България от системата на НС на ТПК, членовете на техните семейства, включително тези, които са с увреждания;

  2.    Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания, работещи в трудово-производителните кооперации и промяна в обществените нагласи спрямо тях;

  3.    Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и социалната им интеграция със съдействието на трудово-производителни кооперации от системата на НС на ТПК;

  4.    Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.

 

 

  Ü Дейностите по проекта включват:

  1.      Създаване и функциониране на Център за лица и деца с увреждания "Жеравна"

  2.      Извършване на изследване и анализ за потребностите на лицата с увреждания

  3.      Развитие на мрежа от иновативни социални услуги за хора с увреждания

  4.      Реализация на инициативи за информиране и представяне на възможностите за хората с увреждания и местни социални дейности за социално включване

  5.      Създаване на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво

  6.      Подобряване на достъпа до здравеопазване и промоция на здравето

 

7.      Дейности за информация и комуникация

 

 

  *      Целевата група по проекта са хора с увреждания и техните семейства и по-специално лица, заети в трудово-производителните кооперации и техните семейства

 

 

  *      Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 

 

  ü Активно социално включване на хората с увреждания, като една от най-уязвимите групи в нашето общество чрез създаването на Център за лица и деца с увреждания "Жеравна"

  ü Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и ще се въздейства върху процеса на промяна в обществените нагласи спрямо тях.

  ü Създадени условия за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и подобрени знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства.

 

 

  *       Стойност на проекта - 369 163.52 лв., от които 313 788.99лв. европейско финансиране и 55 374.53 лв. национално съфинансиране.

 

 

  *      Срок на изпълнение - 24 месеца

 

 

 

 

 

 


Информация за проекта ››

Created & Hosting by BIAnet