Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Националният съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/ е независима организация, която доброволно обединява на национално ниво трудово-производителни коопераци /ТПК, ТПКИ/, регионални съюзи /РС/ на ТПК и други кооперативни организации – юридически лица, и работи в съответствие с кооперативните принципи и кооперативната демокрация.
НС на ТПК е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Дондуков" 11, регистриран е в кооперативния регистър по ф.д. № 17/51 г. и по ф.д. № 3339/1995 г. на Софийския градски съд, притежава печат, емблема и рекламно-търговска марка.
НС на ТПК се представлява от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателите заедно и поотделно.
 
НС на ТПК може да се сдружава с търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и да образува кооперативни /ЕООД или ЕАД/ и междукооперативни предприятия /ООД или АД/ за отделни дейности в интерес на членовете си съгласно Закона за кооперациите.
Може да участва в Европейско кооперативно дружество /SCE/, учредено по Регламент (ЕО) №1435/2003 г.
НС на ТПК извършва своята дейност при спазване на Закона за кооперациите, българското законодателство и своя устав.
Created & Hosting by BIAnet